Disclaimer

Hoewel de NCRV-gids streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van deze website, verklaart of garandeert de NCRV-gids niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen of andere schadelijke elementen.

De NCRV-gids wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af. Gebruik van de website geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard ook.

Gebruiker vrijwaart de NCRV-gids voor alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik dat gebruiker maakt van deze website.