Spelvoorwaarden NCRV-gids

Algemene spelvoorwaarden NCRV-gids

Aanbieder

NCRV-gids of Bindinc.
’s Gravelandseweg 80
1217 EW HILVERSUM

Toepasselijkheid

1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen ‘Actie’), dat door de NCRV-gids wordt aangeboden. NCRV-gids wordt uitgegeven door Bindinc.
2. Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie.

Deelnametermijn

1. Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie vanaf het moment van uitgave van het tijdschrift tot één week na afloop van de periode waarin het tijdschrift is uitgegeven, tenzij bij een Actie een andere termijn of einddatum is vermeld.

Deelname

1. Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is.
2. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. NCRV-gids kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen.
3. NCRV-gids kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname

1. Per Actie zal in het tijdschrift vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

Deelnamekosten

1. Communicatiekosten voor deelname aan een Actie zullen bij de Actie zelf vermeld worden en bedragen maximaal € 0,60 per deelname.

Prijzen

1. Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
2. Een prijs wordt door NCRV-gids ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is NCRV-gids niet aansprakelijk.
3. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting

1. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door NCRV-gids worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Bepaling van de winnaars

1. Voor elke Actie, verschenen in NCRV-gids, geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een computerprogramma die willekeurig de winnaars trekt of door een persoon die geen direct belang heeft bij het geboden spel. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars

1. De winnaars zullen per post – in uitzonderlijke gevallen per telefoon – bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Daarnaast worden de winnaars, afhankelijk van de keuze van het tijdschrift, in een van de volgende uitgaven van het tijdschrift gemeld.
2. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname

1. Medewerkers van NCRV-gids en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
2. NCRV-gids behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.
3. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid

1. NCRV-gids besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door NCRV-gids openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen NCRV-gids niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor NCRV-gids in het leven roepen.

Privacy

1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Inzage

1. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van het betreffende tijdschrift.
2. NCRV-gids behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen

1. NCRV-gids handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Bindinc., kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan NCRV-gids, t.a.v. afdeling Marketing & Verkoop, Postbus 580, 1200 AN Hilversum.

Bij automatische betaling. Prijswijzigingen voorbehouden. Het abonnement geldt voor minimaal 6 maanden, tot wederopzegging en wordt automatisch verlengd. Abonnementen dienen voor het einde van de abonnementsperiode te worden opgezegd. Aanbieding geldt voor iedereen die de afgelopen 6 maanden geen abonnement op de NCRV-gids heeft gehad en alleen voor het eerste half jaar. Uw gegevens kunnen ook ter beschikking gesteld worden aan de NCRV, NCRV-gids en speciaal geselecteerde bedrijven (derden).

Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat in het contactformulier aangeven.